top of page

2022 Back-to-School Newsletter -- Bản tin tựu trường năm 2022

Welcome back! Here's the first Otter Letter of the 2022-2023 school year! Inside, you'll find important information about our school as well as a handy activities and events calendar tacked on to the back. Look in your child's backpack for paper copies with a whole back-to-school packet during the fist week of school. Have a great year, everyone!


Chào mừng trở lại! Đây là Lá thư Rái cá đầu tiên của năm học 2022-2023! Bên trong, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về trường của chúng tôi cũng như lịch các hoạt động và sự kiện tiện dụng được dán ở mặt sau. Tìm trong ba lô của con quý vị những bản sao giấy với toàn bộ tập tài liệu về trường trong tuần tựu trường. Có một năm tuyệt vời, tất cả mọi người!


RCP PTO Otter Newsletter--September 2022
.pdf
Download PDF • 638KB

12 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page