top of page

2022 Back-to-School Newsletter -- Bản tin tựu trường năm 2022

Welcome back! Here's the first Otter Letter of the 2022-2023 school year! Inside, you'll find important information about our school as well as a handy activities and events calendar tacked on to the back. Look in your child's backpack for paper copies with a whole back-to-school packet during the fist week of school. Have a great year, everyone!


Chào mừng trở lại! Đây là Lá thư Rái cá đầu tiên của năm học 2022-2023! Bên trong, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về trường của chúng tôi cũng như lịch các hoạt động và sự kiện tiện dụng được dán ở mặt sau. Tìm trong ba lô của con quý vị những bản sao giấy với toàn bộ tập tài liệu về trường trong tuần tựu trường. Có một năm tuyệt vời, tất cả mọi người!


RCP PTO Otter Newsletter--September 2022
.pdf
Download PDF • 638KB

9 views

Recent Posts

See All
group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page