top of page

Happy Tết from the RCP PTO! Chúc Mừng Tết từ RCP PTO!

Read for the Roses

The PTO and Hội Phụ Huynh are pleased to announce the Read for the Roses Literacy Program!

PTO và Hội Phụ Huynh rất vui mừng thông báo chương trình Read for the Roses mới của chúng ta. Chương trình bắt đầu trong tuần này vì vậy hãy đọc để biết chi tiết!


Read for the Roses will begin on Wednesday, January 27th with an all- school Zoom assembly at 11:00am. Read for the Roses sẽ bắt đầu vào thứ Tư, ngày 27 tháng 1 trong buổi họp hội nghị trực tuyến toàn trường lúc 11:00 sáng.


During the assembly author Bao Phi, a celebrated Vietnamese-American author, will read his award winning book A Different Pond. He will also be answering questions collected from our students.

Trong buổi hội nghị này, chúng ta sẽ được nghe tác giả Bảo Phi, một tác giả người Mỹ gốc Việt, sẽ đọc cuốn sách đoạt giải của mình A Different Pond! Anh ấy cũng sẽ trả lời các câu hỏi thu thập được từ những học sinh trong trường chúng ta.


Students will have an opportunity to win a copy of A Different Pond signed by Bao Phi. You may also purchase a signed copy of his book through the PTO where 20% of your purchase will go towards the funding of new Vietnamese books for our school’s library! https://rose-city-park-pto.square.site/

Học sinh sẽ có cơ hội để thắng được một cuốn sách A Different Pond có chữ ký của Bảo Phi. Bạn cũng có thể mua một bản sao có chữ ký trên cuốn sách của anh ấy thông qua PTO, nơi 20% số tiền mua của bạn sẽ được chuyển vào tài trợ sách tiếng Việt mới cho thư viện của trường chúng ta! https://rose-city-park-pto.square.site/


Beginning February 1st students can pick up a Read for The Roses game board at library pick up/drop off times.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, học sinh có thể nhận bảng trò chơi Read for The Roses trong thời gian nhận/trả sách cho thư viện.


Each student will log their reading minutes by marking off squares as they complete them

Mỗi học sinh sẽ ghi lại số phút đọc của họ bằng cách đánh dấu các ô vuông khi họ hoàn thành chúng.


Each square represents 20 minutes of reading for K-2 or 30 minutes for grades 3-5

Mỗi ô vuông thể hiện 20 phút đọc cho lớp mẫu giáo đến lớp hai. 30 phút cho lớp 3-5.


Once students reach a prize-level they may bring their game board in to receive a prize and raffle ticket!

Khi học sinh đạt đến mức giải thưởng, các em có thể mang bảng trò chơi của mình vào để nhận giải thưởng và vé xổ số!


Attend the author reading to earn a bonus square on your game board! Tham gia hội nghị này để hoàn thành được một hình vuông thưởng trên bảng trò chơi!

Students may complete as many game boards as they would like!

Học sinh có thể hoàn thành bao nhiêu bảng trò chơi tùy thích!

Prize distribution will be on Wednesdays during library pick up/drop off and will begin on February 17th.

Việc phân phối giải thưởng sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Tư trong thời gian nhận/trả sách cho thư viện và sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng Hai. Parents/Caregivers – We are in need of a few parent volunteers to sit at the table, stamp game boards, and distribute prizes to students. These time slots will be on Wednesdays from 3-5pm Feb-May. If you are able to volunteer for one or more time slots please follow the link to sign up. https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CABAC2EA7FCC34-read Cha mẹ / Người chăm sóc - Chúng tôi đang cần một vài phụ huynh tình nguyện viên ngồi bàn, đóng dấu trò chơi, phát thưởng cho học sinh. Các khoảng thời gian này sẽ vào các ngày Thứ Tư từ 3-5 giờ chiều từ tháng 2 đến tháng 5. Nếu bạn có thể tình nguyện cho một hoặc nhiều khoảng thời gian, vui lòng nhấp vào liên kết để đăng ký. https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CABAC2EA7FCC34-read

Learn new phrases in Vietnamese and earn bonus squares on your gameboard! New videos posted each week! Week one: Learn how to say Tết and Happy New Year. Học các cụm từ mới trong tiếng Việt và kiếm ô vuông tiền thưởng trên bảng trò chơi của bạn! Video mới được đăng mỗi tuần! Tuần một: Học cách nói Tết và Chúc mừng năm mới.


Visit the Read for the Roses Page of the Rose City Park Library website for details and general program updates!

Tham quan Read for the Roses Page của trang mạng Thư viện Rose City Park để biết thông tin chi tiết và cập nhật chương trình chung!


Tết - Vietnamese New Year Celebration

Happy Lunar New Year: Thursday, February 11th – more information to come!

Mừng Tết Nguyên Đán Việt Nam: Thứ Năm, ngày 11 tháng Hai - thông tin sẽ được gửi ra sau!


For more important school events, such as Community Meetings, please visit the school website. Đối với các sự kiện quan trọng hơn của trường, chẳng hạn như Họp cộng đồng, vui lòng truy cập trang mạng của trường.


Adolescent Mental Health During Covid

Adolescent Mental Health During Covid Workshop by Yshai Boussi: this workshop is open to all Madison Cluster Schools and will be held on Wednesday, February 17th from 6:00 to 8:00 p.m. – more information to come! Sức khỏe Tinh thần ở tuổi Thanh thiếu niên Trong Hội thảo Covid của Yshai Boussi: hội thảo này mở cửa cho tất cả các Trường thuộc Cụm Madison và sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 17 tháng Hai từ 6 giờ đến 8 giờ tối - thông tin sẽ được gửi ra sau!


Get involved with the PTO

Get involved with the PTO: We need your support! Please take a moment to review/complete the SignUpGenius link: https://www.signupgenius.com/go/10c0c4da9ad2ba1fdc70-ptocommittee Tham gia với PTO: Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Vui lòng dành một chút thời gian để xem lại / hoàn thành liên kết SignUpGenius: https://www.signupgenius.com/go/10c0c4da9ad2ba1fdc70-ptocommittee


8 views

Recent Posts

See All

Comments


group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page