top of page

Last Newsletter for 2019-2020 School Year

Updated: Nov 3, 2021

Hello Otters! 


This is the final newsletter of the year from the 2019-2020 version of your PTO?! Even with nowhere to go, it’s amazing how fast the spring semester has gone.  

Last time, we said it was hard to imagine that 2020 would be anything like it’s turned out . . . and then things changed once again. All across the country, voices are being raised in protest of a system that doesn’t give everyone full and equal access to America’s promise. In these deeply unsettled times, please take care of yourselves and of your community. Listen to those voices you might not have heard before. Speak your truth and remember that we are, all of us, in this together.


GENERAL MEETING MINUTES

Minutes from our online meeting on Monday 6/1, can be found here: https://drive.google.com/file/d/1mad2kLn7uoWLdMFrNwvc32J9Ea2d7A7A/view?usp=sharing

Any questions, remarks, or concerns? Please email us at rosecityparkpto@gmail.com


FUNDRAISING

A final update on the COVID-19 fundraising efforts. In the first round, we were able to provide $4,000 in grocery gift cards. The remainder of the funds raised will be given to IRCO through our SUN school supervisor Kim Kenyon, to support the delivery of hot meals to RCP families over the summer. 


ELECTIONS

What makes the work of the PTO happen? You do! And in that spirit, we would like to say thank you to the outgoing board members for their effort and dedication to making our school a true community. To help guide the next vision of that work, it is time to elect the officers of the 2020-22 PTO Board.

While we have this next group of folks stepping up, there’s more work to be done to ensure that the PTO accurately reflects our school community.  We’ll be reaching out in the fall with another round of recruitment. In a perfect world, there would be at least two people in every committee chair position. Don’t think you’d have time or energy to chair a committee? That’s OK, too! We still need you as a committee member to make the magic happen. 

Please click here to vote: https://forms.gle/jUo5CmjdNAetRKzJ9

As always - stay safe. Stay well. We’ll see you (fingers crossed) in the fall.


-----------------------------


Xin chào Otters!


Đây là bản tin cuối cùng của năm học từ phiên bản PTO 2019-2020 của bạn?! Ngay cả khi không có nơi nào để đi, thật tuyệt vời khi học kỳ mùa xuân đã trôi qua nhanh như thế nào.

Lần trước, chúng tôi đã nói rằng thật khó để tưởng tượng rằng năm 2020 sẽ là một năm như bây giờ. . . và rồi mọi thứ lại thay đổi một lần nữa. Trên khắp đất nước, những tiếng nói đang được vang lên để phản đối một chế độ không cung cấp cho mọi người quyền tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với lời hứa của nước Mỹ. Trong những thời điểm bất ổn sâu sắc này, xin hãy quan tâm đến bản thân và cộng đồng của bạn. Nghe những tiếng nói mà bạn có thể chưa nghe thấy trước đây. Bạn hãy nói lên sự thật và nhớ rằng chúng ta, tất cả chúng ta, cùng nhau trong thời gian này.

CUỘC HỌP CHUNG

Cuộc họp chung trực tuyến của chúng tôi vào Thứ Hai 6/1, có thể được tìm thấy ở đây: https://drive.google.com/file/d/1mad2kLn7uoWLdMFrNwvc32J9Ea2d7A7A/view?usp=sharing

Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, hoặc mối quan tâm? Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại rosecityparkpto@gmail.com


GÂY QUỸ

Một bản cập nhật cuối cùng về các nỗ lực gây quỹ COVID-19. Trong vòng đầu tiên, chúng tôi đã có thể cung cấp 4.000 đô la thẻ quà tặng tạp hóa. Phần còn lại của số tiền gây quỹ sẽ được trao cho IRCO thông qua người điều hành chương trình Sun của chúng ta là cô Kim Kenyon, để hỗ trợ việc cung cấp các bữa ăn cho các gia đình RCP trong mùa hè.


BẦU CỬ

Những điều gì khiến cho PTO thực hiện được công việc? Bạn làm điều đó! Và trên tinh thần đó, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến các thành viên hội đồng quản trị đã nỗ lực và đóng góp để biến trường học của chúng ta thành một cộng đồng thực sự. Để giúp hướng dẫn tầm nhìn tiếp theo của công việc đó, đã đến lúc chúng ta bầu các thành viên của Hội đồng PTO 2020-22.

Trong khi chúng ta có nhóm người tiếp theo đứng lên tiếp tục công việc này, còn nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng PTO phản ánh chính xác cộng đồng trường học của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp cận vào mùa thu với một đợt tuyển dụng khác. Trong một tổ chức lý tưởng, sẽ có ít nhất hai người ở mỗi vị trí chủ tịch ủy ban. Đừng nghĩ rằng bạn có thời gian hay năng lực để điều hành một ủy ban? Điều đó cũng tốt! Chúng tôi vẫn cần bạn là thành viên ủy ban để biến điều kỳ diệu thành hiện thực.


Xin bấm vào đây để bình chọn: https://forms.gle/jUo5CmjdNAetRKzJ9


Như thường lệ - hãy giữ an toàn. Sống khỏe. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại vào mùa thu.


24 views

Recent Posts

See All

March PTO Newsletter

Find out how to volunteer at RCP, read about our budget survey results, learn about our 4th grades, and more!

Comments


group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page