top of page

PTO Newsletter 4/24/2020

Help RCP Families:

We LOVE our RCP Community and during this unusual time -  we OTTER support one another! Our RCP PTO has been working with RCP administration and counselors to help meet some urgent basic needs of families in our school community.  We have re-directed $3000 from this year’s PTO budget to cover emergency grocery gift cards.  These are already going out to families. We expect the need to grow, so we’re turning to you.  Please help our PTO support even more families in our RCP community. If you are able, please give financially so we can continue to provide gift cards to those who need them.  

It’s simple - just give online.  

Any amount helps.

If you are in need of support for your own family, please reach out to Ms Van or Ms Pesha.

Sewing fabric masks? Ms Van is collecting masks to give to RCP families and we need donations (let her know if your family needs masks).  Please contact scotti_c@yahoo.com if you have masks to give.

Otters have such big hearts - we appreciate you!  We will keep you posted if other ways to help become available.

A Few Resources:

Food pantries nearest RCP: Mainspring Portland - http://www.mainspringpdx.org/ NE Emergency Food Program - https://emoregon.org/nefp/ C3 Food Pantry - https://c3nepdx.com/

Information and resources on unemployment & small businesses:  https://www.worksystems.org/news-events/news/covid-response-continually-updated

If you have questions, please reach us at rosecityparkpto@gmail.com

Thanks and be well,

Your RCP PTO

Hỗ trợ các gia đình RCP:

Chúng ta YÊU Cộng đồng RCP của chúng ta trong thời gian bất thường này - chúng ta OTTER hỗ trợ lẫn nhau! 

RCP PTO của chúng ta đã làm việc với ban điều hành và các cố vấn RCP để giúp đáp ứng một số nhu cầu cơ bản cấp bách của các gia đình trong cộng đồng trường học của chúng ta. Chúng tôi đã chuyển hướng dùng $3000 từ ngân sách PTO năm nay để chi trả cho thẻ quà tặng tạp hóa khẩn cấp. Những thẻ này đã được gửi ra cho các gia đình. 

Chúng tôi thiết nghĩ nhu cầu sẽ tăng lên, vì vậy chúng tôi cần đến bạn. Xin vui lòng giúp PTO của chúng ta để có thể hỗ trợ nhiều gia đình hơn trong cộng đồng RCP của chúng ta.  Nếu bạn có thể, xin vui lòng đóng góp tài chánh để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp thẻ quà tặng cho những người cần dùng.

Thật đơn giản - chỉ cần đóng góp trực tuyến.

Giúp với bất kỳ đóng góp nào. 

Nếu bạn cần hỗ trợ cho gia đình của bạn, Xin liên lạc với cô Van hoặc cô Pesha.

May khẩu trang? Cô Van đang thu nhận khẩu trang để tặng cho các gia đình RCP và chúng tôi cần sự đóng góp (hãy cho cô ấy biết nếu gia đình bạn cần khẩu trang). Vui lòng liên lạc scotti_c@yahoo.com  nếu bạn có khẩu trang để cho. 

Otters, những trái tim nhân hậu - chúng tôi tri ân bạn! Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho bạn nếu có những phương cách khác để giúp đỡ. 

Một số tài liệu:

Một danh sách tốt về các nguồn cung cấp thực phẩm và các tài nguyên khác từ Quận Multnomah:

Địa điểm cung cấp thực phẩm gần nhất với RCP:

Mainspring Portland -  http://www.mainspringpdx.org/

Chương trình thực phẩm khẩn cấp NE -  https://emoregon.org/nefp/

Cung cấp thực phẩm C3 -  https://c3nepdx.com/

Thông tin và tài nguyên về thất nghiệp và doanh nghiệp nhỏ: https://www.worksystems.org/news-events/news/covid-response-continually-updated

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại rosecityparkpto@gmail.com

Cảm ơn và chúc sức khỏe,

PTO RCP của bạn 

2 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page